ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2535 เริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ Security ได้แก่ CCTV, Access Control, Alarm และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ บริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า Fujiko และ Kenpro จัดจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งทั่วประเทศ ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพและทีมงานมากประสบการณ์ บริษัทฯ จึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้าน Security Network System ดูแลลูกค้าในกลุ่ม System Integrator (SI) ตลอดจนดูแลตัวแทนจำหน่ายระบบ CCTV Security, Smart Building และ Smart Home ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเติบโตและขยายตัวไปในภาคธุรกิจ AI Security, AIoT และ Network System โดยกำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้-ความสามารถที่พร้อมที่จะร่วมงาน เติบโต และก้าวไปข้างหน้า ร่วมกันกับบริษัทฯ ในหลายตำแหน่งงาน

 • Project Sales
 • Sales Engineer
 • Sales Coordinator
 • Content Marketing Specialist
 • Graphic Designer & Video Editor
 • Supervisor

เงินเดือนและค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
 • โบนัส (พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่ง เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมัน,  Incentive
 • ปรับเงินเดือนตามการปรับตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปทำงานตจว.)

เงินช่วยเหลือพนักงาน

บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรคนแรก
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือมรณกรรม
  • เงินช่วยเหลือบิดา, มารดา, สามี, ภรรยา, บุตรของพนักงานเสียชีวิต
  • เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต

กองทุนประกันสังคม

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการประกันสุขภาพที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล ที่เครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบ และได้เติบโตตามสายงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเติมเต็มศักยภาพของพนักงานให้โดดเด่น โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

17833942_1409227615765298_6391824613678154372_o

ภาพการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมภายในตามเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงปีใหม่, งานรดน้ำดำหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์ และงานกิจกรรมอื่นๆ ตามเทศกาล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความรู้สึก และมิตรภาพที่ดีระหว่างทีมงาน อันจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น