REFERENCE

   บริษัทฯยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง ระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (Network Digital CCTV System), ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System), ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm system), ระบบสัญญาณกันขโมย (Security Alarm System), ระบบ Network & Fiber Optic (Network Solution) จากโรงงานต่างประเทศและแบรนด์ชั้นนำ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้เป็นอย่างดี