IP Thermal Camera: กล้องวงจรปิดตรวจจับอุณหภูมิ

กล้องตรวจจับอุณหภูมิ IP Thermal Camera เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้รักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจจับความร้อน โดยมีอัลกอริธึ่มพิเศษที่สามารถวัดค่าความร้อนจากประจุไฟฟ้า อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์และสัตว์ มีความไวและความแม่นยำในการตรวจจับอุณหภูมิสูง สามารถใช้ในการตรวจจับเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติออกจากบุคคลทั่วไปเบื้องต้นได้

IP Thermal Camera is a CCTV camera system used to provide security with heat detection. It has special algorithm that can measure the heat from electric charges, human and animal body temperature with highly sensitivity and accuracy in detecting temperature. It can be used to detect and screen person who has a higher body temperature than other normal people.